Test Kompjuteri

Prova e Emrit
Rezulton
Rikërkuar
Javascript
Dështuar(zgjidh)
E Kaluar
300
676